Nieuws

Meindert Talma in coronatijd

8 april 2020

Verplicht thuisblijven heeft ook zijn voordelen, merkt Meindert Talma. Hij heeft nu bijna zijn hele muzikale oeuvre op YouTube geplaatst en is bezig met zijn nieuwe roman. Hij vertelt erover in een artikel in De Feanster van 8 april 2020: “Meindert Talma in de pauzestand”.

“Op dit moment werkt Talma thuis in Noordhorn aan zijn nieuwe roman, deel drie van zijn cyclus ‘Nederlands Onbekendste Popster’. ,,En dat duorret wol in jier. Omt ik te boek stean as in oeuvre bouwer, kom ik yn oanmerking foar in wurkbeurs. Ik doch alles thús en dêr bin ik yn dizze coronatiid gelokkich mei. In eigen studio is tefolle sein, mar ik kin hjir yn myn wenkeamer ek musyk opnimme, de nûmers fan Balsturig haw ik hjir ek allegear opnaam, dus ik soe tuskentroch ek oan in nije plaat wurkje kinne.’’”